Kategorie Produktów

Nasze Produkty

101.00 z?


46.00 z?


101.00 z?


78.00 z?


101.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

 

 

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home O nas
O Nas PDF Drukuj Email
środa, 31 marca 2010 09:19

Korporacja STARLIFE jest prywatn? firm?, b?d?c? producentem i wy??cznym dystrybutorem produktów o najwy?szej jako?ci. Siedziba korporacji znajduje si? w Hostivicach, w Republice Czeskiej. Na ?wiatowym rynku MLM, firma ukaza?a si? w roku 1992. Wi?kszo?? receptur produktów oparta jest na wiekowych do?wiadczeniach starej medycyny chi?skiej i tybeta?skiej oraz na najnowszych zdobyczach wspó?czesnej wiedzy medycznej. To po??czenie gwarantuje najwy?sz?, unikatow? jako?? produktów. Korporacja STARLIFE ma udzia? w powstaniu ka?dego z oferowanych produktów, co daje mo?liwo?? szybkiej reakcji na potrzeby rynku w zakresie nowo?ci w profesjonalnej suplementacji. ROBERT ZM?LÍK   W?a?ciciel spó?ki STARLIFE, sportowiec, mistrz olimpijski w dziesi?cioboju z Barcelony w 1992r., to przede wszystkim cz?owiek tworz?cy i pragn?cy tworzy? szereg produktów dla ka?dego, kto chce poprawi? styl swojego ?ycia, utrzyma? si??, witalno?? organizmu oraz dobr? kondycj? i zdrowie na d?ugie lata .

HISTORIA STARLIFE

Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atlancie w roku 1996 Tom Mower, w?a?ciciel korporacji NEWAYS, zaproponowa? Robertowi Zm?líkowi, mistrzowi olimpijskiemu w dziesi?cioboju, ofert? swoich produktów, tworzonych w oparciu o 1.200 oryginalnych chi?skich formu? cesarskiej dynastii Ming. Ju? po dwóch dniach stosowania mistrz olimpijski odczu? pozytywny wp?yw tych produktów na swój organizm. W trakcie miesi?ca stosowania produktów, by? ju? przekonany, ?e dzia?aj? one rzeczywi?cie tak, jak podano w ofercie. By? to pierwszy krok do wspó?pracy z korporacj? NEWAYS i jej produktami. Wspó?praca ta szybko przynios?a owoce w postaci produktów o najwy?szej jako?ci, ukierunkowanych na potrzeby okre?lonego rynku. Po sze?ciu latach do?wiadcze? w MLM Robert Zm?lík podj?? decyzj? o wy??cznym przedstawicielstwie na terenie Czech, Polski i S?owacji pod now? nazw? STARLIFE.

Filozofia korporacji STARLIFE to oferowanie ludziom zdrowszej i lepszej pod wzgl?dem jako?ci drogi przez ?ycie. Maj?c ?wiadomo??, ?e wi?kszo?? istniej?cych korporacji nie jest zainteresowana oferowaniem bezpieczniejszych produktów naturalnych, je?li wi??e si? to z rezygnacj? z osi?gania nadmiernych zysków poprzez stosowanie najta?szych sk?adników, spó?ka STARLIFE przyj??a jako priorytet ?kontrol? bada? i potrzeb danego rynku?, czyli wytwarzania produktów o najwy?szej jako?ci, o których inne spó?ki s?dz?, ?e koszty ich wytworzenia i dystrybucji s? zbyt wysokie. Nasze, unikalne produkty wytwarzane s? w oparciu o najnowsze badania i technologie w dziedzinie biochemii. Ka?dy z tych produktów sk?ada si? z naturalnych sk?adników, których doskona?e proporcje zosta?y potwierdzone poprzez wiekowe do?wiadczenia medycyny chi?skiej i tybeta?skiej, wsparte m?dro?ci? Wschodu i wynikami najnowszych bada? naukowych.

Wschodnia (orientalna) medycyna ukierunkowana by?a na dzia?anie profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia oraz na naturalne metody lecznicze. Organizm ludzki jest zdolny do ekstrakcji i przyswajania naturalnych sk?adników ro?linnych w po??czeniu z ich naturalnymi no?nikami organicznymi. Do?wiadczenia medycyny Wschodu potwierdzaj?, ?e organizm cz?owieka zdolny jest do pozyskiwania z po?ywienia tylko tego co jest mu potrzebne. Jednak zawarte w naszym po?ywieniu substancje syntetyczne i wyizolowane sk?adniki chemiczne s? przyczyn? zatrucia organizmu, przewlek?ych chorób oraz niepo??danych skutków ubocznych.

Medycyna naturalna oferuje produkty tak ?agodne i naturalne, ?e mog? one sta? si? uzupe?nieniem naszego codziennego po?ywienia. Dzi?ki temu mo?liwe jest codzienne wspomaganie, odtruwanie i wzmacnianie naszego organizmu. Profilaktyka naturalna to przede wszystkim zdrowy sposób od?ywiania si?, m?dra suplementacja oraz aktywny styl ?ycia, w którym metody profilaktyki p?ynnie przechodz? w metody lecznicze. Robert Zm?lík do dystrybucji produktów spó?ki STARLIFE wybra? form? MLM, poniewa? najlepszy wyrób nie wymaga zmasowanej reklamy, unikalny produkt sam si? rozs?awia poprzez swe dzia?anie.

STARLIFE

Poprawiony: piÄ…tek, 02 kwietnia 2010 16:48
 

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 8 goĹ›ci 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama