Drukuj
Wpisany przez @MaRkO@   
wtorek, 10 listopada 2020 19:05

Dobry pomys? i koncepcja s? kluczem do stworzenia projektu, który pokochasz przez wiele lat. Niezale?nie od tego, czy szukasz pomys?ów na zagospodarowanie ogrodu czy tarasu, aby odnowi? swoj? przestrze? zewn?trzn?, czy te? bardziej dostosowanych do potrzeb inspiracji w projektowaniu ogrodów, takich jak meble ogrodowe, p?ytki chodnikowe, ?wiat?a, ro?liny, obramowania, deski tarasowe i inne.

Zebrali?my kilka wspania?ych pomys?ów na ogród, które pomog? Ci zmieni? ogródek przydomowy, du?y czy ma?y, a tak?e pomog? zwi?kszy? warto?? nieruchomo?ci. Niezale?nie od tego, czy jest to ma?y ogródek, d?ugi i w?ski, ogródek przydomowy czy ogródek na dziedzi?cu, nale?y obserwowa?, gdzie i o jakich porach dnia w ró?nych cz??ciach ogrodu jest ?wiat?o i s?o?ce. Pomy?l o dost?pie i do czego chcesz wykorzysta? swój ogród - sadzi? i uprawia? warzywa, opala? si?, je?? na ?wie?ym powietrzu lub po prostu usi???, aby napi? si? herbaty w s?oneczny poranek?

Spójrz przez okno na swój ogród, a najwi?kszym kszta?tem, jaki prawdopodobnie zobaczysz, jest trawnik . Je?li b?dzie to dobry, mocny kszta?t, ustawia ca?y ogród na w?a?ciwym torze. I pami?taj, ?e nie musi to by? prostok?t - wypróbuj kszta?t owalny, okr?g?y, kwadratowy lub pod?u?ny. Aby uzyska? idealne ci?cie, wypróbuj kompaktowy, lekki i bezprzewodowy zestaw, który b?dzie idealny do przycinania krzewów, ?ywop?otów o ma?ych li?ciach i kraw?dzi trawnika.

B?d? m?dry dzi?ki kszta?towaniu krajobrazu, aby wykorzysta? przestrze? w rodzinnym ogrodzie, aby dzia?a? dla wszystkich. Na przyk?ad stwórz ukryty plac zabaw w tym ogrodzie, wplataj?c w projekt elementy zabawy, aby zarówno dzieci, jak i doro?li mogli cieszy? si? przestrzeni?. Ma?pie dr??ki tworz? pergol?, do której mo?na przymocowa? hu?tawki i zje?d?alnie, u?o?one s? kamienne stopnie umo?liwiaj?ce dzieciom skakanie z jednej na drug? wzd?u? ogrodu, a dwie ksi??ycowe ?awki zapewniaj? przytulne miejsce, w którym mog? usi??? w ?ywej ?cianie, aby stworzy? zabawny obraz.

Lustra s?u?? do powi?kszenia przestrzeni, a sufit utworzony przez baldachim z bambusów o d?ugich ?odygach skupia uwag? w przestrzeni i tworzy bardziej intymn? atmosfer?. Mo?esz mie? taki ogród z tarasem na którym postawisz donice jaki sobie wymarzy?e?! Dlaczego nie?

Poprawiony: piÄ…tek, 13 listopada 2020 14:52