Kategorie Produktw

Nasze Produkty

Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home Produkty Golden Tea Star, 10 saszetek
PDFDrukujE-mail
Gold StarHMB Star

Golden Tea Star, 10 saszetek
Powiększ zdjęcie


Golden Tea Star, 10 saszetek

Cena za sztukę (szt.): 45.00 z?

Zapytaj o produkt

Dla pobudzenia, od?wie?enia i relaksacji organizmu

Herbata GOLDEN TEA STAR jest wysokiej jako?ci herbat?, ktrej nie powinno si? dodatkowo przyprawia?. Je?li jeste?my przyzwyczajeni, ?eby dodawa? do herbaty kilka kostek cukru, sok cytrynowy czy rum, uzyskamy co?, co b?dzie bardzo odleg?e od typowego, ?agodnego smaku i zapachu GOLDEN TEA STAR. Mo?liwe do przyj?cia jest dos?adzanie miodem.

GOLDEN TEA STAR ma przydatno?? do spo?ycia wynosz?c? 36 miesi?cy. Herbata jednak bardzo ?atwo poch?ania wilgo? i r?ne zapachy z otoczenia, dlatego w?a?ciwe jest po otwarciu zabezpieczenie jej szczelnym zamkni?ciem. Zalecamy zu?ycie jej do 6 miesi?cy od otworzenia torebki.

Herbata jest bogata w elementy i sk?adniki pokarmowe, ktre maj? dobroczynny wp?yw na zdrowie cz?owieka. Ju? w 230 roku p.n.e. lekarze wspominali o wielu korzystnych dzia?aniach herbaty. Renomowany lekarz holenderski Dirx w XVII wieku przebada? pierwsze pokolenie Europejczykw maj?cych w zwyczaju picie herbaty, 30 lat po tym, gdy w Holandii pojawi?a si? herbata, napisa?: "Tej ro?liny nie mo?na z niczym porwna?. Ten, kto j? spo?ywa, jest odporny na zm?czenie i do?ywa p?nego wieku. Herbata nie tylko dodaje si?y i energii, ale chroni organizm przed problemami z w?trob?, nerkami i jelitami, blami g?owy, przezi?bieniem, katarem, astm?, blami brzucha. Potrafi zapobiec senno?ci i zwi?ksza odporno?? na zm?czenie, co doceni? zw?aszcza ludzie, ktrzy w nocy pracuj? lub medytuj?." Dzisiejsze, nowoczesne metody badawcze, potwierdzaj? t? opini? dotycz?c? pozytywnego dzia?ania herbaty.

Herbata pomaga zredukowa? wag?, wspomaga obni?anie poziomu cholesterolu, wzbogaca sk?ad krwi, zwi?ksza apetyt i poprawia trawienie. Sprawdzi?a si? jako ?rodek do detoksykacji organizmu, wspomaga prac? tarczycy i zapobiega powstaniu leukemii. A co nie mniej wa?ne, zwi?ksza spostrzegawczo??, stymuluje koncentracj? my?lenia i pobudza organizm. Efekt ten, w odr?nieniu od picia kawy, nast?puje wprawdzie dopiero po 15 minutach, ale jego dzia?anie jest d?ugotrwa?e i rwnomierne, bez jakichkolwiek skutkw ubocznych, jakimi s? ko?atanie serca i podwy?szone ci?nienie krwi.

Organic Green Tea
Dzi?ki procesom przetwarzania zielone herbaty zachowuj? du?? ilo?? garbnikw, chlorofilu i maj? wy?sz? zawarto?? witamin ni? czarne herbaty. Zielone herbaty maj? korzystny wp?yw na organizm. Dzia?aj? pobudzaj?co, obni?aj? ryzyko wyst?pienia chorb sercowo-naczyniowych, pomagaj? obni?y? zawarto?? cukru we krwi, zapobiegaj? utlenianiu t?uszczw, spowalniaj? starzenie, maj? dzia?anie prewencyjne przeciwko grypie i chorobom wirusowym, chroni? z?by i zapobiegaj? dra?liwo?ci dzi?se?.

Organic Oolong Tea
Dzi?ki zawarto?ci katechiny herbata Oolong pomaga w wyp?ukiwaniu lipidw i jest odpowiednia zw?aszcza do wspomagania redukcji wagi, pomaga w obni?aniu poziomu cholesterolu i t?uszczw we krwi. Regularne picie wspomaga detoksykacj? organizmu, pomaga obni?a? wysokie ci?nienie krwi, pomaga zapobiega? powstawaniu patologicznych komrek ?o??dka, prze?yku, jelit i prostaty. Zawarte w niej polifenole i olejki eteryczne stymuluj? perystaltyk? jelit i wspomagaj? trawienie.

Organic Dragon Well Tea
Dragon Well Tea nale?y do najbardziej znanych zielonych herbat pochodz?cych z gr, jej nazwa jest t?umaczona jako "smocza studnia". Wspomaga detoksykacj? organizmu, oglne odci??enie, przyrost energii i witalno?ci.

Organic White Tea
W procesie produkcji bia?a herbata nie jest poddawana ?adnej skomplikowanej fermentacji i dzi?ki temu nie traci korzystnych dla zdrowia substancji. Bia?a herbata ma wysok? zawarto?? katechin, wspiera czynno?? nerek i jak wskazuj? badania, ma a? 5 razy silniejsze dzia?anie ochronne przeciwko powstawaniu patologicznych komrek ni? zielona herbata. Obni?a wewn?trzn? temperatur? cia?a i znakomicie gasi pragnienie.

Organic Earl Grey Tea
Herbat? Earl Grey wytwarza si? wed?ug starej chi?skiej receptury, ktr? jako dar otrzyma? Earl Charles, II hrabia Grey, gdy podr?owa? po Chinach.POLECANE DAWKOWANIE
Torebk? do zaparzania GOLDEN TEA STAR wk?adamy do czajniczka i zalewamy wod? o temperaturze 85 C. Gdy tylko woda zaczyna si? zabarwia?, wyjmujemy torebk? i wylewamy wod? ? zgodnie z tradycj? chi?sk? tej pierwszej herbaty si? nie pije, dochodzi tylko do oczyszczenia listkw i podgrzania czajniczka. Procedur? powtarzamy, ale torebk? pozostawiamy ju? w czajniczku do naci?gni?cia. Liczy si? 0,3?0,5 litra na jedn? torebk?, okres zaparzania 2?3 minuty. Zaparzon? w ten sposb torebk? mo?na u?y? tak?e do nast?pnej herbaty ? okres naci?gania stopniowo si? wyd?u?a, zawsze o ok. 30 sekund. Herbat? mo?emy zaparza? tak d?ugo, dopki napar nam smakuje.

Woda
Najlepsza do przygotowania herbaty jest woda ?rdlana. Zdecydowanie unikamy wody destylowanej, mineralnej i oczywi?cie ciep?ej wody z wodoci?gu. Woda musi by? zawsze ?wie?a, zimna i o ile to mo?liwe, bez chloru, ktry psuje smak herbaty. Trzeba tak?e zwrci? uwag? na twardo?? wody, nie powinna by? ani zbyt mi?kka, ani zbyt twarda. By zapewni? sobie t? najlepsz? wod?, polecamy u?ycie filtru na wod? CLEAN WATER FILTER.

Czajniczek
Do przygotowania herbaty nie u?ywamy czajniczkw metalowych, ale porcelanowych albo ceramicznych. Nie myjemy ich nigdy preparatami chemicznymi, tylko wyp?ukujemy je ciep?? wod?.


SK?AD
Organic Earl Grey Tea, Organic Green Tea, Organic Oolong Tea, Organic White Tea, Organic Dragon Well Tea.

OPAKOWANIE
10 saszetek.


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

48h.gif


Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.
Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama