Kategorie Produktw

Nasze Produkty

56.00 z?


112.00 z?


90.00 z?


45.00 z?


140.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home ^Zdrowie>Dieta^
ZdRoWie>DiETa
Oleje CBD i Herbaty CBD, Herbatki CBD PDF Drukuj Email
Wpisany przez @MaRkO@   
środa, 01 lipca 2020 19:08

Oferowane przez nas KONOPIE pochodz?z niewielkiej rodzinnej uprawy znajduj?cej si? na po?udniu Polski. Konopie by?y uprawiane na wolnym powietrzu bez u?ycia nawozw sztucznych i pestycydw.

Konopie zbierane i selekcjonowane r?cznie. Suszenie naturalnymi sposobami w niskich temperaturach bez dost?pu ?wiat?a.

Znakomicie nadaje si? do naparw, nalewek, palenia, ekstraktw, ok?adw, k?pieli, inhalacji czy jako dodatek do potraw.

Naszeodmiany konopi dopuszczonedo uprawy w krajach UE, ktre zawieraj? ?ladowe ilo?ci THC< 0,2% oraz znaczne CBD.

Konopie znane s? cz?owiekowi od wiekw. Od tysi?cleci ludzie wiedzieli, ?e w konopii kryje si?
prawdziwa si?a i moc. Polska ma swj historyczny wk?ad w upraw? tej ro?liny. Konopie posiada ca?y
szereg zastosowa?, ktry mo?emy wykorzysta? w medycynie, kosmetyce, zio?olecznictwie czy nawet w przemy?le w?kniarskim.

 
Musisz kupi? tani? witamin?? PDF Drukuj Email
Wpisany przez @MaRkO@   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 15:20

Witamina C dla ka?dego

O stosowaniu odpowiedniej witaminy jak? jest w?a?nie witamina B17 wie chyba ka?dy. Tak samo jest w przypadku stosowania r?nych innych witamin jak chod? by bardzo popularna i lubiana witamina C. dzi? musicie wiedzie?, ?e tego typu w?a?nie witamina B17 jak i tak?e witamina C cieszy si? bardzo du?ym zainteresowaniem w?rd wielu osb i nie ma w tym nic dziwnego.

Jej w?a?ciwo?ci s? ogromne i tak naprawd? ka?dy powinien codziennie j? stosowa?, aby mc jej dzia?aniem si? cieszy? na ca?ego. Wiele osb uwa?a, ?e taka w?a?nie witamina C jest doskona?a w leczeniu nowotworw jednak ju? w tym przypadku nie pomog? zwyk?e podstawowe dawki. Dzi? bardzo wiele osb decyduje si? w?a?nie z takiej formy naturalnej witaminy coraz cz??ciej korzysta? i nie ma w tym nic dziwnego.

Witaminy i ich zalety

Dlatego w?a?nie je?li chcia?e? sobie na jej zakup rwnie? pozwoli? powiniene? sprawdzi? oferty ktre znajdziesz w naszym w?a?nie sklepie, a ktre na pewno przypadn? wam do gustu pod ka?dym wzgl?dem. Nie czekaj wi?c tylko ju? dzi? dowied? si? wi?cej na temat takich witamin. Odpowiednie zastosowanie witaminy ze s?o?ca

Potrzebujesz uzupe?ni? witamin? D? Musisz wiedzie?, ?e wiele osb ma z tym problem. Wi?kszo?ci osb brakuje wielu witamin w organizmie. Dlatego je?li chcesz znale?? odpowiedni sklep w ktrym znajdziesz takie produkty jak witamina D3 musisz wiedzie?, ?e ?wietnie trafi?e?.

W naszym sklepie znajdziesz ogromny wybr takich w?a?nie witamin dzi?ki jakim z jej zastosowania b?dziesz bez w?tpienia zadowolonym. Oferujemy wam r?nego rodzaju witaminy proponowane dla was w przyst?pnych cenach. Dlatego nie czekaj tylko korzystaj ju? dzi? z takich ofert.

Tania witamina

Musisz kupi? tani? witamin?? Koniecznie skorzystaj z oferty naszego sklepu internetowego na ktrym znajdziesz ogromny wybr takich produktw. Jak si? okazuje tego typu produktu oferowane w naszym sklepie to przede wszystkim witamina D3 ale tak?e wiele innych, ktre przypadn? wam do gustu, a ktre oferowane s? w naprawd? przyst?pnych dla was cenach, oraz w bardzo dobrych warunkach z ktrych to bez w?tpienia b?dziesz zadowolonym.

Oferujemy wam ?atwy zakup, oraz bardzo szybk? dostaw? takiego produktu na podany przez was adres.

Dobry wybr witamin

Wiele osb dzi? decyduje si? na zakup odpowiednich dla siebie witamin. Jak si? okazuje przy zdrowym trybie ?ycia stosowanie odpowiednich witamin to ?wietne rozwi?zanie na ktre rzeczywi?cie powinni?cie sobie pozwoli? szczeglnie, ?e cz?sto brakuje nam odpowiednich witamin. Bardzo wiele osb dzi? niestety nie wie gdzie takie w?a?nie produktu jak witamina D3 zakupi?, aby mg? by? to produkt faktycznie naturalny i dobry.

Dlatego w?a?nie je?li masz z tym w?a?nie problem pozwl sobie skorzysta? z oferty naszego sklepu internetowego na ktrym znajdziesz ogromny wybr takich produktw, ktre to przypadn? wam do gustu.

Oferta godna uwagi

W ofercie znajdziecie tak?e m?ody j?czmie? oraz wiele innych produktw ktre przypadn? wam do gustu dlatego w?a?nie nie czekaj tylko odwied? nasz sklep internetowy ktry cieszy si? bardzo du?ym zainteresowaniem w?rd wielu osb i nie ma w tym nic dziwnego.

Taka wsp?praca na pewno b?dzie ?wietnym dla was rozwi?zaniem dlatego zdecydowanie warto z takich ofert korzysta?.

Stosowanie takich witamin jest bardzo dobre i wp?ywa korzystnie na nasz organizm.

Wi?cej informacji czytaj; http://www.laventi.pl

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez @MaRkO@   
piątek, 25 marca 2016 17:04
HOMOCYSTEINA

Wed?ug najnowszych doniesie? naukowych homocysteina jest czynnikiem ryzyka rozwoju m.in.:
? zmian mia?d?ycowych
? zawa?u mi??nia sercowego
? udaru mzgu
? zmian zakrzepowych
? chorb neurodegeneratywnych
? zaburze? rozwoju p?odu, powik?a? ci??owych
? niektrych typw nowotworw
? depresji
? cukrzycy typu 2

HOMOCYSTEINA ?P?PRODUKT? PRZEMIANY AMINOKWASU METIONINY

Homocysteina jest aminokwasem siarkowym, ale nie buduje bia?ek i nie jest sk?adnikiem ?ywno?ci. Nie mo?na jej unikn?? poprzez niejedzenie pewnych produktw, jak np. cholesterolu. Nie mo?na u?o?y? diety niskohomocysteinowej. Homocysteina jest wytwarzana w organizmie w wyniku przemian aminokwasu metioniny i pe?ni niezb?dne funkcje, jako sk?adnik potrzebny wy??cznie do dalszych przemian w inne substancje.

Metionina to aminokwas egzogenny, pochodzi wy??cznie z zewn?trznych ?rde?, czyli bia?ek pokarmowych. Organizm potrzebuje do syntezy bia?ek, kwasw nukleinowych, choliny, w procesach detoksykacji i po to, by zapobiega? st?uszczeniu w?troby.

PRZEMIANA METIONINY

W wyniku procesu trawienia, bia?ka ulegaj? rozpadowi do aminokwasw, w tym w?a?nie do aminokwasu, jakim jest metionina. W wyniku dalszych przemian metionina staje si? homocystein? (proces metylacji). Proces ten jest ca?kowicie odwracalny. Organizm mo?e ponownie zamieni? homocystein? w metionin?, lub zdecydowa? o jej dalszej przemianie do cysteiny, ktra z kolei zostanie wykorzystana do produkcji: glutationu (antyoksydant), aminokwasu tauryny (wi??e metale ci??kie), lub stanie si? sk?adnikiem w?osw, paznokci skry.

Opracowanie: mgr Gra?yna Cie?lik
Konsultant STARLIFE
 
MIA?D?YCA I HOMOCYSTEINA PDF Drukuj Email
Wpisany przez @MaRkO@   
piątek, 24 kwietnia 2015 13:49

ZAGRO?ENIE NUMER 1: MIA?D?YCA I HOMOCYSTEINA
W przebiegu mia?d?ycy na wewn?trznej powierzchni naczy? odk?adaj? si? z?ogi, nies?usznie wci?? nazywane cholesterolowymi, ktre zw??aj? ich ?wiat?o i utrudniaj? przep?yw krwi. W nast?pstwie zmian zwyrodnieniowych w naczyniach dochodzi do niedotlenienia tkanek, krew ma wi?ksz? lepko?? i tendencje do tworzenia zakrzepw. Z?ogi powstaj? w miejscach, gdzie ?rdb?onek naczynia zosta? uszkodzony na skutek tocz?cego si? tutaj procesu zapalnego, jaki wywo?uj? wolne rodniki lub nadmiar aminokwasu zwanego homocystein?. Aby lepiej zobrazowa? co wwczas dzieje si? w naczyniach, wyobra?my sobie sytuacj?, gdy zatykamy palcem wylot gumowego w??a. Wyp?ynie z niego mniej wody, ale pod tak du?ym ci?nieniem, ?e b?dziemy mogli zmy? nim wszystkie owady z przedniej szyby samochodu! To w?a?nie dzieje si? kiedy t?tnice ulegaj? zw??eniu. Przep?ywa przez nie mniej krwi, ale za to ci?nienie jego strumienia skacze a? pod niebo. Serce musi wwczas wykonywa? wi?ksz? prac?, pracuje szybciej i silniej bije, powi?ksza si? lewa komora serca, tkanki s? niedotlenione, wzrasta tym samym zagro?enie zawa?em, niewydolno?ci? serca, i zaczynaj? chorowa? wszystkie organy.
Czynniki, ktre prowokuj? te zmiany maj? wiele wsplnego z naszym stylem ?ycia i zmianami ?rodowiska. Ich przyczyn? mog? te? by?: nieleczone z?by, zaka?enia bakteryjne oraz niedobory ?ywieniowe. Dlatego moi drodzy przyczyn zmian w naczyniach nale?y poszukiwa? w ca?ym organizmie. Nie wystarczy ju? systematycznie mierzy? ci?nienia, trzeba dba? o stan ?rdb?onka naczy? i traktowa? go jako odr?bny narz?d organizmu, ktry ma okre?lone wymagania w tym tak?e potrzeby ?ywieniowe.

CHOROBA SERCOWO-NACZYNIOWA
Choroba sercowo naczyniowa jest poj?ciem okre?laj?cym wiele r?nych stanw. Mo?e dotyczy? choroby naczy? wie?cowych serca, naczy? mzgowych lub t?tnic obwodowych.
Mia?d?yca mo?e rozwija? si? we wszystkich t?tnicach. Kiedy dotyczy naczy? wie?cowych serca powoduje chorob? niedokrwienn?, nazywan? dusznic? bolesn?, zaburzenia rytmu serca, zawa? i niewydolno?? serca.
Mia?d?yca t?tnic, ktrymi krew p?ynie do mzgu wywo?uje zaburzenia kr??enia mzgowego, zawroty g?owy, problemy ze s?uchem, pami?ci?. Choroba naczy? mzgowych grozi udarem mzgu lub wylewem krwi do mzgu. Zarwno udar jak i wylew mog? mie? odwracalne lub nieodwracalne skutki. Pomi?dzy udarem i wylewem jest ta r?nica, ?e wylew to przedostanie si? krwi do tkanki mzgowej, poza naczynie i ma zwi?zek z nadci?nieniem. Natomiast udar ma zwi?zek z mia?d?yc? i zakrzepic?, a krew pozostaje w naczyniu, dochodzi do niedotlenienia tkanek mzgowych.
Choroba t?tnic obwodowych wyst?puje w t?tnicach innych ni? wie?cowe lub mzgowe. Dotyczy najcz??ciej t?tnic ko?czyn dolnych. Wywo?uje bl, zm?czenie mi?sni, potrzeb? przystawania ? chromanie przestankowe, owrzodzenia, stany martwicze, impotencj?, a czasami prowadzi do choroby niedokrwiennej ko?czyny wymagaj?cej konieczno?ci amputacji.
Wiele osb, ktrych wymienione problemy dotycz? stawia sobie pytanie, czy mo?na tym zmianom zapobiega?, a nawet wi?cej, czy mo?na je zmniejszy? je?li ju? powsta?y. Odpowied? brzmi: mo?na, a nawet trzeba.
NADCI?NIENIE T?TNICZE
Nadci?nienie t?tnicze lub podwy?szone ci?nienie krwi jest cz?sto zaliczane do chorb sercowo naczyniowych, lecz w zasadzie nie jest prawdziwym stanem chorobowym i powinno by? traktowane jako czynnik ryzyka lub kliniczny wska?nik innych chorb sercowo-naczyniowych np. choroby wie?cowej lub udaru. Zmiany mia?d?ycowe ?cianek naczy? mog? by? zarwno przyczyn? jak i skutkiem wysokiego ci?nienia.
W wi?kszo?ci przypadkw przyczyny nadci?nienia s? trudne do ustalenia, mwimy wwczas o nadci?nieniu samoistnym, kiedy co? takiego us?yszymy od lekarza, lekarz mwi do nas: nie mam bladego poj?cia dlaczego to ci?nienie ro?nie!
Leczenie farmakologiczne ogranicza si? do leczenia objaww nadci?nienia. Stosowane w terapii leki: beta blokery, leki moczop?dne oraz inne leki sztucznie obni?aj? ci?nienie krwi, czyli ich dzia?anie zorientowane jest na objawy. Ich celem jest uzyskanie trwa?ego obni?enia ci?nienia krwi do warto?ci najbardziej zbli?onych do prawid?owych. Taki sposb podej?cia do leczenia nie rozwi?zuje jednak zasadniczego problemu, jakim jest skurcz ?ciany naczynia krwiono?nego, ktrego przyczyn? mo?e by? np. przewlek?y stres. D?ugotrwa?e stosowanie lekw obni?aj?cych ci?nienie krwi wywo?uje r?norodne skutki uboczne min. zmniejsza st??enie potasu, magnezu i innych minera?w, zaburza potencj? u m??czyzn, mo?e nasila? objawy astmy, cukrzycy i pogarsza? stan samych naczy?.
W profilaktyce nadci?nienia niezale?nie od przyjmowanych lekw nale?y stosowa? suplementy diety. Dobrze jest poinformowa? swojego lekarza o ch?ci w??czenia suplementw do leczenia, poniewa? istnieje szansa, ?e lekarz mo?e wycofa? z leczenia niektre leki lub zmniejszy ich dawki.


KONSULTANT Starlife
mgr GRA?YNA CIE?LIK

 
SUPLEMENY DIETY - PRZYJACIELE OD SERCA PDF Drukuj Email
Wpisany przez @MaRkO@   
piątek, 24 kwietnia 2015 13:46

SUPLEMENY DIETY - PRZYJACIELE OD SERCA
Medycyna akademicka poczyni?a ogromne post?py w dziedzinie diagnostyki rozpoznaj?cej choroby, czego niestety nie mo?na powiedzie? o leczeniu chorb przewlek?ych. W tej dziedzinie jako? wielkich sukcesw nie wida?. W przypadku chorb przewlek?ych, pacjenci do ko?ca ?ycia zmuszeni s? zgodnie z zaleceniami lekarza przyjmowa? leki chemiczne rwnie? dlatego, ?e nigdy nie us?yszeli od swego lekarza o istnieniu innych form profilaktyki nie mniej skutecznych ale za to bardziej bezpiecznych. Mam tu na my?li szeroko poj?t? profilaktyk? zwi?zan? z dzia?aniami niemedycznymi, dotycz?c? przede wszystkim stylu ?ycia i jego r?nych aspektw.
Na pewno nie raz zastanawiali?cie si? dlaczego medycyna nie radzi sobie z leczeniem chorb przewlek?ych? Powodem braku spektakularnych sukcesw jest medyczna krtkowzroczno??, postrzeganie problemw zdrowotnych w ramach wielu specjalizacji medycznych i marginalizowanie udzia?u w terapii samego pacjenta. Lekarzom umyka z pola widzenia z?o?ona natura ludzkiego organizmu i fakt, ?e choroby cywilizacyjne wsp?wyst?puj? ze sob?, a ich przyczyna jest wieloczynnikowa. Jak wida? z codziennej praktyki milionw pacjentw, wsp?wyst?powanie r?nych problemw zdrowotnych wymaga stosowania wielu lekw, ktre przepisywane s? choremu nie przez jednego, lecz wielu lekarzy. Efektem takiego leczenia s? cz?sto nowe problemu zwi?zane z nietolerancj? lekw oraz ich interakcjami, ktre dodatkowo pog??biaj? istniej?ce ju? problemy oraz tworz? nowe, wymagaj?ce interwencji lekarza kolejnej specjalno?ci.
Taka sytuacja m.in. ma miejsce w sposobie leczenia zespo?u metabolicznego, gdzie cukrzyca, nadci?nienie, mia?d?yca i oty?o?? staj? si? polem dzia?ania wielu specjalistw: kardiologa, diabetologa, endokrynologa. Dzisiaj wiemy, ?e spo?rd wielu czynnikw, ktre maj? zwi?zek z ich rozwojem niemodyfikowalne s? tylko wiek,p?e? i pochodzenie etniczne. Wszystkie inne mo?na kontrolowa? zmieniaj?c styl ?ycia, nawyki ?ywieniowe i stosuj?c suplementy diety.
Dzisiaj zmierzymy si? z chorobami sercowo naczyniowymi. Ich pocz?tkom towarzyszy niewiele objaww. Wi?kszo?? chorych do momentu ataku serca lub udaru nie jest ?wiadoma istniej?cego zagro?enia.

ZDROWE SERCE I NACZYNIA
Zdrowie ca?ego organizmu jest nierozerwalnie zwi?zane ze zdrowym uk?adem kr??enia. Tym samym nasza kondycja, samopoczucie i wiek biologiczny jest odzwierciedleniem stanu naczy? krwiono?nych i serca.
Cia?o oplata g?sta sie? naczy? krwiono?nych: t?tniczych, ?ylnych i w?osowatych. Gdyby?my wszystkie je po??czyli mia?yby d?ugo?? dwukrotnie wi?ksz? od rwnika. Naczynia wraz z sercem tworz? uk?ad w ktrym kr??y krew. Krew jest substancj? transportuj?c? do komrek tlen, sk?adniki od?ywcze, hormony, enzymy i cia?a odporno?ciowe. Gdy opuszcza serce naczyniami t?tniczymi jest dobrze natleniona i p?ynie z szybko?ci? 40m/s. Wraca do serca ?y?ami, ci??szymi od dwutlenku w?gla i metabolitw komrkowych. Si?a z jak? krew napiera na ?cianki naczy? to ci?nienie t?tnicze, ktre nie jest warto?ci? sta??, nie powinno jednak u zdrowej osoby przekracza? warto?ci 139/89 mmHg. Krew wypchni?ta skurczem serca ma ci?nienie wy?sze, nazywane skurczowym, a gdy nape?nia komory serca ma ni?sz? warto?? jest to tzw. ci?nienie rozkurczowe.

Naczynia, ktrymi kr??y krew powinny by? jak autostrady szybkiego ruchu, gdzie ruch krwi odbywa si? bezkolizyjnie. Niestety w t?tnicach, jak w innych narz?dach z czasem zachodz? niekorzystne zmiany prowadz?ce do ich stwardnienia i zmniejszenia ?rednicy naczynia. Zmiany te nazywane s? mia?d?yc? albo chorob? zwyrodnieniow? i dotycz? du?ych i ?rednich t?tnic.


KONSULTANT Starlife
mgr GRA?YNA CIE?LIK

 
NA CO CHORUJ? JELITA? PDF Drukuj Email
Wpisany przez @MaRkO@   
piątek, 24 kwietnia 2015 13:40

NA CO CHORUJ? JELITA?
Choroby uk?adu pokarmowego rzadko w porwnaniu z chorobami takimi jak np. uk?adu kr??enia stanowi? bezpo?rednie zagro?enie ?ycia, ale nale?? do tych ktre n?kaj? ludzi najcz??ciej. Ka?dy z nas od czasu do czasu do?wiadcza skutkw ?niestrawno?ci?, kiedy zje za du?o lub zje co? nie?wie?ego. Jednorazowy epizod jelitowych perturbacji typu: wzd?cia, zgaga, zaparcie lub przeczyszczenie zwykle nie pozostawia w?tpliwo?ci co do ich przyczyny i nie wymaga niczego poza wi?ksz? ostro?no?ci? na przysz?o??. Je?eli jednak incydenty takie powtarzaj? si? cz?sto i towarzysza im inne objawy: brak apetytu, chudni?cie, tycie, zmiana rytmu wypr?nienia, brzydki wygl?d skry i nieprzyjemny zapach cia?a, nale?y ustali? gdzie s? tego przyczyny.
Problemy z prac? uk?adu pokarmowego dotycz? r?nych zaburze? i chorb od banalnych po takie, ktre leczy si? latami. Z wi?kszo?ci? z nich mo?emy sobie poradzi? bez konsultacji z lekarzem zmieniaj?c przyzwyczajenia i stosuj?c suplementy diety, tym bardziej, ?e ka?da z dysfunkcji jelit ma na og? okre?lone przyczyny. Istnieje grupa czynnikw patogennych, wsplnych dla wi?kszo?ci zaburze? np.: nieregularne i w po?piechu spo?ywane posi?ki, spo?ywanie produktw przetworzonych. Na funkcj? uk?adu pokarmowego wp?ywaj? tak?e inne okoliczno?ci: codzienne stresy i nerwowo??, brak ruchu, u?ywki, za?ywane leki oraz zaka?enia paso?ytnicze.
U osb starszych problemy z trawieniem mog? mie? zwi?zek z utrat? uz?bienia, niew?a?ciwym prze?uwaniem, zmniejszonym wydzielaniem ?liny i soku ?o??dkowego i ilo?ci? wypijanej wody.
Istnieje rwnie? ?cis?a relacja i zwi?zek pomi?dzy tym jak sprawnie funkcjonuje uk?ad pokarmowy a wyst?powaniem innych chorb pozornie nie zwi?zanych z przewodem pokarmowym np. zaburzenie wch?aniania w jelicie cienkim mo?e mie? zwi?zek z chorobami trzustki, p?cherzyka ??ciowego, w?troby, zaka?eniami paso?ytami, czy zmian? mikroflory jelit na skutek dzia?ania antybiotykw i chemioterapeutykw.
Dzisiaj omwimy niektre z chorb przewodu pokarmowego oraz suplementy diety, ktre mog? by? przydatne w ich profilaktyce. Nie b?d? omawia? problemw zwi?zanych z paso?ytami, poniewa? zosta?y one opisane w poczcie zdrowia. Tym razem zaczn? od prezentacji produktw, a p?niej omwi? propozycje programw suplementacji.

Cz?owiek jest organizmem skolonizowanym. Ka?dy fragment naszego cia?a ma w?asn?, fizjologiczn? i typow? dla siebie mikroflor?. Przewd pokarmowy zdrowego cz?owieka zasiedla ponad 400 gatunkw drobnoustrojw nieustannie konkuruj?cych mi?dzy sob? o przestrze? i dost?p do po?ywienia. W sytuacji optymalnego zdrowia dominuj? ?przyjazne? bakterie z gatunku: Lactobacillus, Bifidobacterium i Streptococcus, kontroluj?c populacj? jelitowych patogenw. Bakterie te uczestnicz? w procesie trawienia bia?ek, cukrw i t?uszczw, stymuluj? motoryk? jelit, a tak?e produkuj? witaminy i kwasy t?uszczowe potrzebne komrkom nab?onka jelitowego do wzrostu i regeneracji oraz warunkuj? odpowiednie pH w jelitach.
Mikroflora jelitowa stanowi tak?e podstawowy czynnik reguluj?cy funkcje uk?adu odporno?ciowego. W odr?nieniu od bakterii patogennych, bakterie zasiedlaj?ce przewd pokarmowy nie aktywuj? swoistej reakcji immunologicznej skierowanej przeciwko sobie, ale wp?ywaj? na rozwj i dojrzewanie uk?adu odporno?ciowego, kontroluj?c jego funkcje przez ca?e ?ycie. Jelita s? g?wnym ?rd?em komrek odporno?ciowych, ktre chroni? organizm przed czynnikami szkodliwymi, kontroluj? i reguluj? odpowied? immunologiczn? organizmu.

Kiedy zmieniaj? si? warunki panuj?ce w zdrowych jelitach, potencjalne nieszkodliwe dla nas mikroorganizmy zyskuj? liczebn? przewag?, a produkowane przez nie szkodliwe metabolity staj? si? przyczyn? wielu ostrych i chronicznych chorb. Kiedy zmieni si? sk?ad mikroflory jelitowej wzrasta ryzyko rozwoju stanu zapalnego b?ony ?luzowej jelit i zmiany szczelno?ci jelit. Zaburzenia rwnowagi systemu jelitowego nosi nazw? dysbakteriozy i mo?e pojawi? si? pod wp?ywem dzia?ania stresu, zm?czenia, czy lekw. Objawami s? wwczas wzd?cia, uczucie pe?no?ci, odbijanie, zaparcia lub rozlu?nienie stolca, a konsekwencj? ? zaburzenia przemiany materii, oty?o??, brzydka skra i choroby z niedoboru odporno?ci. Aby poprawi? t? sytuacje do diety wprowadza si? suplementy probiotyczne w celu odtworzenia populacji przyjaznych bakterii i przywrcenia w?a?ciwego sk?adu mikroflory jelit. Takim produktem jest ACIDOPHILUS STAR zawieraj?cy kultury bakterii z gatunku Lactobacilus i Bifidobakterium zdolne do wtrnego zasiedlenia b?on ?luzowych jelit. Warunkiem skutecznej probiozy jest dostarczenie bakteriom paliwa do wzrostu w postaci b?onnika i tutaj najlepszym wyborem jest INULIN STAR. Pod wp?ywem enzymw bakterii inulina rozpada si? na proste formy cukru. Oko?o 40% inuliny przekszta?ca si? w biomas? bakterii. Kolejne 40% staje si? cz?steczkami kwasw t?uszczowych, ktre chroni? ?cianki jelita grubego. Z reszty powstaje kwas mlekowy, ktry ogranicza wzrost populacji bakterii gnilnych i grzybw, utrzymuj?c rwnowag? w bakteryjnym ekosystemie jelita. Korzy?ci, jakie czerpiemy z suplementu INULIN STAR s? oboplne dla cz?owieka i bakterii. Zjadaj?c INULIN STAR poprawiamy czynno?? jelit, a bakterie wykorzystuj? j?, by chroni? nasze zdrowie. INULIN STAR ma wyj?tkowe w?a?ciwo?ci poniewa? mo?emy stosowa? go w zaparciach i biegunkach. INULIN STAR to nie jedyny b?onnik w ofercie Starlife. Poznajmy PSYLLIUM STAR i YUCCA STAR

KONSULTANT Starlife
mgr GRA?YNA CIE?LIK
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama