Kategorie Produktw

Nasze Produkty

106.00 z?


106.00 z?


62.00 z?


50.00 z?


78.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
Psychologia i psychoterapia PDF Drukuj Email
Wpisany przez @MaRkO@   
sobota, 18 marca 2017 17:56

Swoj? przysz?? prac? powinni?my wybra? dla siebie tak, by by?a ona w pe?ni zgodna z naszymi umiej?tno?ciami, pasjami czy nawet cechami charakteru.

Je?eli bowiem jeste?my osobami nadzwyczaj empatycznymi, ktre bardziej obchodzi los innych osb od w?asnego ?ycia, prawdopodobnie podmiotem naszej fascynacji szybko stanie si? dziedzina psychologii Zajmijmy si? wi?c ni? na powa?nie, staj?c si? prawdziwymi psychologami.

Nie d??my jednak do tego, by zosta? byle jakimi fachowcami. Psychologia jest niesamowicie wa?n? dziedzin? medyczn? dla wielu ludzi zmagaj?cych si? z powa?nymi depresjami, zaburzeniami l?kowymi czy schizofreni?, dlatego je?eli rzeczywi?cie ma sta? si? ona naszym sposobem zarabiania pieni?dzy, powinni?my tak si? w niej wykszta?ci?, by rzeczywi?cie pomaga? pacjentom.

To o to w?a?nie chodzi w zawodzie psychologa.

Cho?by?my nawet przestudiowali wszystkie podr?czniki o psychologii, wypo?yczyli tysi?ce ksi??ek na temat depresji i codziennie przegl?dali strony internetowe oraz blogi po?wi?cone zdrowiu psychicznemu cz?owieka, nikt i tak nam nie zaufa, je?li nie b?dziemy mie? odpowiednich dla tego zawodu kwalifikacji.

Sami przecie? te? nie poddaliby?my si? zabiegowi dentystycznemu, nawet temu najprostszemu, wiedz?c, ?e nasz stomatolog tak naprawd? nie uko?czy? szko?y medycznej i nie odby? ?adnych praktyk w swojej specjalizacji. O te podstawy zadbajmy wi?c ju? na samym pocz?tku, szukaj?c w swojej okolicy tych szk?, ktre przygotowuj? swoich uczniw do pracy w zawodzie psychologw.

Oczywi?cie powinni?my dodatkowo zdobywa? wiedz? na w?asn? r?k?, czyta?, na czym polega psychoterapia behawioralna, prbowa? poznawa? nowoczesne metody leczenia zaburze? psychicznych i zdobywa? informacje nawet na temat historii naszej dziedziny medycznej. Studiuj?c jednocze?nie ten kierunek, postarajmy si? jak najszybciej zapisa? na jakie? praktyki, odbywaj?c je w gabinecie psychologicznym lub psychoterapeutycznym.

To w takich miejscach przyjrzymy si? codziennej pracy zawodowych ju? lekarzy, ktrzy ch?tnie udziel? nam r?nych wskazwek i odpowiedz? na nasze pytania.

Po zdobyciu wysokich kwalifikacji, uzyskaniu dyplomu i odbyciu praktyk mo?emy ju? tylko za?o?y? swj w?asny gabinet psychologiczny. Starajmy si? raczej nie pracowa? w placwkach pa?stwowych, bo w nich na pewno nie uda nam si? zarobi? zbyt du?ych pieni?dzy.

Cho?by nawet najbardziej zale?a?o nam na zadowoleniu pacjentw, o zarobkach i ich wysoko?ci te? musimy koniecznie pomy?le?. Zrobimy to poprzez utworzenie w?asnego, niezale?nego biznesu.

Zapraszamy na nasz? stron? www http://www.psychologia.org

 

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama