Kategorie Produktw

Nasze Produkty

140.00 z?


62.00 z?


78.00 z?


62.00 z?


56.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
Nasze zdrowie PDF Drukuj Email
niedziela, 30 października 2011 23:07

W ZASADZIE DELEGOWA? MO?EMY WSZYSTKO CZYM SI? ZAJMUJEMY-

-SAMI ZAJ?? SI? MUSIMY MY?LENIEM

I NASZYM ZDROWIEM,

KTRE ZAWSZE BY?O, JEST I B?DZIE SPRAW? PRIORYTETOW?!

Suplementy diety s? ?wietnym dodatkiem do naszego codziennego po?ywienia.

Uzupe?niaj? nasz? diet? w witaminy, mikroelementy, naturalne sk?adniki ro?linne

poprawiaj?ce i wspomagaj?ce nasz? odporno??, proces trawienia i wch?aniania, poprawiaj?ce nasze samopoczucie. Suplementy diety mog? by? pomocne w czasie zrzucania zb?dnych kilogramw, oczyszczania organizmu, utrzymania prawid?owego poziomu cukru we krwi, w utrzymaniu naszego cia?a w fizjologicznej rwnowadze i w wielu innych procesach.

Szukasz suplementu diety dla siebie?

Zadzwo? tel: 724200030

Napisz: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Jak pokona? z?y cholesterol? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
czwartek, 22 września 2011 15:15

Niszcz?ca si?a z?ego cholesterolu
Cholesterol jest substancj? t?uszczow? pe?ni?c? w organizmie szereg wa?nych funkcji (buduje ?ciany komrek, wytwarza hormony, m. in. hormony kory nadnerczy i hormony p?ciowe). Jest nierozpuszczalny w wodzie, dlatego kr??y we krwi w postaci zwi?zanej z lipoproteinami o wysokiej g?sto?ci (HDL ? zwany dobrym cholesterolem) oraz niskiej g?sto?ci (LDL ? zwany z?ym cholesterolem). Lipoproteiny HDL przenosz? nadmiar cholesterolu do w?troby. Warto zaznaczy?, ?e cholesterol jest rwnie? wytwarzany w jelitach, w?trobie i skrze.

W stanach patologicznych st??enie z?ego cholesterolu mo?e wzrasta?, a nadmiar nie jest wystarczaj?co szybko usuwany z organizmu, co przyczynia si? do tworzenia z?ogw na ?cianach t?tnic. Z?ogi z czasem ulegaj? pogrubieniu i zwapnieniu, co ogranicza przep?yw krwi i powoduje niedotlenienie wa?nych narz?dw. Taka sytuacja mo?e dotyczy? ka?dej t?tnicy, najgorzej jednak je?eli dotyczy to t?tnicy serca, mzgu i nerek. Dla przyk?adu: zakrzep t?tnicy wie?cowej doprowadzi? mo?e do zawa?u serca.

Zmiana nawykw ?ywieniowych ? klucz do sukcesu
Zmiana nawykw ?ywieniowych to podstawa walki z nadmiarem cholesterolu. Najistotniejszy wp?yw ma ograniczenie ilo?ci produktw bogatych w nasycone kwasy t?uszczowe i cholesterol tj. t?uste mi?so i w?dliny, smalec, s?onin?, mas?o, podroby, ?mietana, sery ??te, ??tka jaja, t?uste mleko i przetwory mleczne.

Rwnie wa?ne jest ograniczenie w diecie izomerw trans nienasyconych kwasw t?uszczowych. Wyst?puj? one naturalnie w mleku, ma?le, serach, wo?owinie i baraninie. Jednak?e w diecie cz?owieka zdecydowana wi?kszo?? tych izomerw pochodzi z uwodornionych t?uszczw ro?linnych. Z tego wzgl?du wystrzega? powinna si? Pani spo?ywania niskiej jako?ci margaryn, wyrobw cukierniczych, przek?sek typu krakersy, herbatniki, chipsy, ?ywno?ci "fast-food? i sma?onej na g??bokim t?uszczu.

Obni?enie poziomu z?ego cholesterolu, a podwy?szenie cholesterolu dobrego osi?gnie Pani wprowadzaj?c do codziennych posi?kw bogate w nienasycone kwasy t?uszczowe oleje ro?linne i oliw? z oliwek, a tak?e migda?y, orzechy arachidowe, pistacjowe, laskowe. Du?? rol? odgrywa b?onnik pokarmowy, ktry obni?a poziom z?ego cholesterolu. Odnale?? go mo?na w owocach, warzywach, pe?noziarnistym pieczywie, kaszach, br?zowym ry?u, orzechach. Warto wspomnie? w tym momencie, ?e du?y udzia? ?atwoprzyswajalnych w?glowodanw tj. sacharoza, laktoza, fruktoza powoduje zmniejszenie poda?y dobrego cholesterolu we krwi.

W ostatnich czasach sporo mwi si? o korzystnym wp?ywie fitosteroli ro?linnych na uzyskanie korzystnego poziomu cholesterolu. Powinny one pochodzi? z naturalnych ?rde?, tj. nasiona, orzechy, niskoprzetworzone produkty zbo?owe.

Je?eli chodzi potrawy sprzyjaj?ce obni?eniu cholesterolu we krwi, mo?e Pani dowolnie zestawia? dania, wybieraj?c powy?ej wymienione produkty zalecane, a ograniczaj?c zakazane.

kobieta.pl

Poprawiony: czwartek, 22 września 2011 16:09
 
Serce w Twoich r?kach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
czwartek, 22 września 2011 15:07

W dzisiejszych czasach choroby uk?adu sercowo-naczyniowego (w tym udary mzgu) s? najcz?stsz? przyczyn? ?mierci. Szacunki ?wiatowej Federacja Serca* przera?aj?: najnowsze badania wskazuj?, ?e co roku problemy z sercem i wynikaj?ce z nich powik?ania pozbawiaj? ?ycia ponad 17 mln. ludzi (g?wnie mieszka?cw pa?stw o niskich i ?rednich dochodach). Do 2030 roku liczba ofiar ?miertelnych wzro?nie do 23,6 milionw! P?e? nie gra tu ?adnej roli ? niemal w takim samym stopniu zagro?one s? kobiety i m??czy?ni.

Najbardziej szokuj?cy jest fakt, ?e sami wybieramy sobie taki los. Przestrzegaj?c ?elaznych zasad zdrowego stylu ?ycia znakomita wi?kszo?? z nas jest w stanie utrzyma? serce w dobrej kondycji do p?nej staro?ci.Pierwszym i najwa?niejszym krokiem, jaki musimy zrobi?, jest wyeliminowanie, lub chocia? zmniejszenie, podstawowych czynnikw ryzyka. Nale?? do nich:


  • wysokie ci?nienie krwi,
  • wysoki poziom cholesterolu i glukozy we krwi,
  • nadu?ywanie tytoniu,
  • dieta uboga w owoce i warzywa,
  • nadwaga i oty?o??,
  • brak ruchu.

Zapraszam do wsp?pracy lub zakupw w Korporacji Starlife i ch?tnie nawi??? kontakt z osobami dbaj?cymi o swoje zdrowie poprzez dobre od?ywianie i suplementacj?!!

Poprawiony: czwartek, 22 września 2011 15:11
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
poniedziałek, 11 lipca 2011 14:31

Wbrew cz?sto spotykanym opiniom, antybiotyki niewiele pomagaj? na kaszel po??czony z odkrztuszaniem zabarwionej wydzieliny - informuje "European Respiratory Journal".
Ostry kaszel to cz?sty powd wizyty u lekarza. Wiele osb oczekuje, ?e dostan? antybiotyk i wszystko b?dzie dobrze. Uwa?a si? przy tym, ?e odkrztuszanie zabarwionej wydzieliny ?wiadczy o zaka?eniu bakteryjnym.

Zesp? prof. Chrisa Butlera z Cardiff University przeprowadzi? badania ankietowe dotycz?ce 3000 doros?ych pacjentw z 13 krajw Europy. Okaza?o si?, ?e tym, ktrzy odkrztuszali zabarwion? na zielono lub ??to wdzielin? lekarze cz??ciej przepisywali antybiotyki. Jednak antybiotyki wcale znacz?co nie przyspiesza?y wyzdrowienia - r?nica pomi?dzy leczonymi antybiotykami a tymi, ktrym ich nie podawano wynosi?a mniej ni? p? punktu procentowego na skali nasilenia objaww.
Jak wyja?nia prof. Butler, u zdrowego doros?ego ostry kaszel sam wygasa bez pomocy antybiotykw. Inni specjali?ci przypominaj?, ?e utrzymuj?cy si? tygodniami kaszel mo?e by? objawem powa?nej choroby, na przyk?ad gru?licy czy raka p?uca.

Nadu?ywanie antybiotykw prowadzi do powstawania odpornych na ich dzia?anie szczepw bakterii, co w przysz?o?ci mo?e uniemo?liwi? leczenie antybiotykami osb, ktre naprawd? b?d? tego potrzebowa?y. (PAP)

Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2011 14:56
 
Jak wyprzedzi? wiosenne problemy? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
wtorek, 19 kwietnia 2011 17:11

Jak poprawi? odporno???

Zapobieganie problemom z infekcjami,
wspomaganie w likwidowaniu zaka?e? grzybiczych i paso?ytniczych,
oczyszczanie organizmu stanowi najwa?niejsze dzia?anie o tej porze roku
w ka?dej rodzinie.

Wiosenne oczyszczanie organizmu - czy to nowa moda?
Nie, to jest konieczno?? zapewnienia dobrej kondycji organizmu.

Proponuj? dobre sprawdzone rozwi?zanie:
Przez 1 miesi?c mo?na zastosowa?:

Barley Star, Coconut Oil Star, C-500, Chlorophill Mint Star, Yucca Star.

Barley Star - oczyszcza organizm
Coconut Oil Star - dodaje energii
C- 500 - wspomaga funkcje organizmu
Chlorophill Mint Star - dezynfekuje
Yucca Star - oczyszcza organizm


Na wiosn? dok?adamy rwnie?:

SeaWeed Star - poprawia metabolizm
Fucoidan Star - wzmacnia odporno??
Coral Calcium - wspomaga uk?ad ruchu
Ka?de dzia?anie maj?ce na celu zapobieganie chorobom jest niewidoczne?
Nie mo?na okre?li? ilo?ci osb, ktre stosuj?c dobre od?ywianie i suplementacj?,
zdrowy tryb ?ycia, gimnastyk? i sport na co dzie? -nie zachoruj?.

Nie wida?, ?e kto? nie zachorowa?, trzeba wi?c wielkiej wyobra?ni, aby uzna?
zapobieganie zachorowaniom za najwa?niejszy problem walki z nimi,
szczeglnie je?li chodzi o wiosenne problemy najcz??ciej nas dr?cz?ce.


Proponujemy Pa?stwu zastosowanie produktw ( dodatkw) ?ywieniowych,
ktre uzupe?niaj? codzienne posi?ki w sk?adniki, ktrych jest w nich zbyt ma?o, lub w ogle nie wyst?puj? w naszych produktach spo?ywczych, a ktre dodaj? nam si?y i energii do codziennego ?ycia, podnosz? odporno?? naszego organizmu, eliminuj? toksyny, ograniczaj? ilo?? za?ywanych lekw, w tym ?rodkw p- blowych.

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? na stronie
-do skorzystania z dobrych sprawdzonych
metod i sposobw utrzymania dobrej kondycji i dobrego samopoczucia.

Dobre metody s? cz?sto proste i przyjemne i daj? dobre rozwi?zania na popraw?
zdrowia i samopoczucia, na zabezpieczenie si? przed wiosennymi infekcjami.


Do wykorzystania ju? od dzisiaj, poniewa? dobrze jest ju? teraz zabezpieczy? si? przed
wiosennymi infekcjami i pogorszeniem samopoczucia.

Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 17:35
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama