Kategorie Produktw

Nasze Produkty

90.00 z?


112.00 z?


140.00 z?


56.00 z?


56.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
?yczenia Wielkanocne.. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 13:29

Przepis na udane ?wi?ta:

We? koszyczek wiklinowy

(nie ten stary,id? kup nowy)

w?? tam z cukru dwa baranki

(Bazyl wsadzi dwa bananki)

Zrb pisanki,ze dwie ?adne

(nie zbij!! Bo nie wsadzisz ?adnej !)

Soli,pieprzu,troch? chrzanu

(nie zrb tylko ba?aganu)

A na koniec do koszyka

w?? troch? Zdrowego ?ycia..

Wejd? na portal Suplementw...

i sp?d? z nami ?wi?ta zdrowe.

Dzi?kujemy, Administracja!

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
wtorek, 13 marca 2012 19:15

?upie? zwyk?y jest jednym z najcz?stszych schorze?, wyst?puje u oko?o 50% ludzi rasy bia?ej na ?wiecie, g?wnie m??czyzn mi?dzy 20 a 40 rokiem ?ycia. Jego objawem s? drobne ?uski na ow?osionej skrze g?owy. Mo?e mie? r?ne nasilenie ? od ledwo zauwa?alnego drobnop?atowego z?uszczania a? do powstania nawarstwionych, grubych, t?ustych ?usek. ?uski mog? mie? kolor bia?y lub szary, a przy towarzysz?cym ?ojotoku, nawet ??tawy.

Fizjologicznie martwe komrki naskrka ulegaj? regularnemu z?uszczaniu, nie tworz?c widocznych skupisk na powierzchni skry. ?upie? powstaje w wyniku przyspieszonej proliferacji komrek warstwy podstawnej i, co za tym idzie, przyspieszonego przechodzenia wi?kszej ilo?ci komrek do warstwy rogowej z zachowanymi resztkowymi j?drami, co w obrazie histopatologicznym widoczne jest pod postaci? parakeratozy. Z?uszczaj?ce si? komrki wykazuj? tendencj? do gromadzenia si? w wi?ksze skupiska. Zmianom tym mo?e towarzyszy? wyra?ny stan zapalny objawiaj?cy si? zaczerwienieniem, s?czeniem, po??czonym ze ?wi?dem, czasem bardzo uporczywym. Objawy te wskazuj? na rozwijaj?ce si? ?ojotokowe zapalenie skry, ktre nieleczone mo?e doprowadzi? do znacznego przerzedzenia w?osw.


Czynnikiem etiologicznym ?upie?u i ?ojotokowego zapalenia skry jest najprawdopodobniej grzyb dro?d?opodobny ? Malessezia furfur. Jego obecno?? stwierdza si? u oko?o 46% osb z normaln? skr? g?owy, u 74% osb z ?upie?em i a? u 83% osb z ?ojotokowym zapaleniem skry g?owy. Objawy chorobowe zwykle ust?puj? po zastosowaniu lekw przeciwgrzybiczych.


Malessezia furfur stanowi? sk?adnik normalnej mikroflory skry i mieszkw w?osowych, zw?aszcza w okolicach o zwi?kszonej ilo?ci lipidw. W sprzyjaj?cych warunkach, takich jak wysoka temperatura i wilgotno?? powietrza, ?ojotok, nadmierna potliwo?? oraz immunosupresja dochodzi do wzrostu ich proliferacji. Najwi?ksz? liczb? Malessezia furfur stwierdza si? w okolicach ?ojotokowych, czyli na ow?osionej skrze g?owy, twarzy i grnej cz??ci tu?owia. Cz??? badaczy uwa?a, ?e czynnikiem sprzyjaj?cym rozwojowi M. furfur jest zaleganie ?oju na powierzchni skry. U osb z ?ojotokowym zapaleniem skry stwierdzano zmiany w sk?adzie lipidw powierzchniowych: zmniejszenie st??enia wolnych kwasw t?uszczowych oraz zwi?kszenie st??enia trjglicerydw.

Du?e znaczenie maj? rwnie? czynniki hormonalne, ktre wp?ywaj? bezpo?rednio na produkcj? ?oju. U osb z ?ojotokowym zapaleniem skry wykazano wi?ksze st??enie lipidw skry. Za rozwj gruczo?w ?ojowych odpowiedzialne s? androgeny i dlatego nie obserwujemy ?ojotokowego zapalenia skry u dzieci mi?dzy 1-12 rokiem ?ycia. Hormonalnie zale?ne zmiany w sk?adzie ?oju mog? by? czynnikiem sprzyjaj?cym nadmiernemu rozwojowi Malessezia furfur. Jednak dok?adny mechanizm powstawania ?upie?u nie zosta? do ko?ca wyja?niony.


Nie wiadomo, czy zaburzenia w wydzielaniu ?oju s? przyczyn? sprzyjaj?c? rozwojowi Malessezia furfur, czy skutkiem. Przyspieszona proliferacja keratynocytw mo?e by? wywo?ana dra?ni?cym dzia?aniem metabolitw grzyba (lipaza, peroksydaza). Rwnie? mechanizmy immunologiczne mog? wp?ywa? na przyspieszenie proliferacji i powstanie stanu zapalnego.

Osoby cierpi?ce na ?ojotok cz?sto myj? w?osy. Nale?y pami?ta? o tym, ?e nie wszystkie szampony mog? by? stosowane codziennie. Cz?stym b??dem jest u?ywanie codziennie silnych szamponw odt?uszczaj?cych i przeciw?upie?owych, ktre zawieraj? silnie wysuszaj?ce substancje. W efekcie doprowadza to do przesuszenia skry i w?osw oraz do powstania ?upie?u suchego. U osb ze skr? szczeglnie wra?liw? na ?rodki myj?ce mog? powstawa? podra?nienia objawiaj?ce si? ?wi?dem, stanem zapalnym, nadmiernym z?uszczaniem, powstawaniem rumienia, a nawet zmian s?cz?cych. Dlatego lecznicze szampony przeciw?upie?owe stosuje si? zwykle 2 ? 3 razy w tygodniu, naprzemiennie z ?agodnymi szamponami przeznaczonymi do codziennej piel?gnacji.

W leczeniu ?upie?u o niewielkim nasileniu zwykle wystarcza stosowanie leczniczych szamponw przeciwgrzybiczych i przeciw?upie?owych. W leczeniu bardziej nasilonych zmian ?ojotokowego zapalenia skry konieczne jest stosowanie oprcz szamponw leczniczych rwnie? preparatw przeciwgrzybiczych, przeciw?ojotokowych i z?uszczaj?cych.

W szczeglnie opornych na leczenie zewn?trzne przypadkach wskazane jest doustne podawanie ketokonazolu, ktry uwa?any jest za najbardziej skuteczny z lekw imidazolowych.
Dr n.med. Anna Pura-Rynasiewicz

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2012 19:19
 
Wszystkiego Najlepszego! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
czwartek, 15 grudnia 2011 17:52
Poprawiony: wtorek, 13 marca 2012 19:11
 
Dbaj o zdrowie PDF Drukuj Email
niedziela, 30 października 2011 23:22

Czy oczyszczanie organizmu jest mniej wa?ne od sprz?tania np.naszego domu?

Jakimi drogami oczyszcza si? nasz organizm?

- jelito grube ( k?opoty z jelitem grubym powoduj? wtrne zanieczyszczenie organizmu)

- nerki ( maj? niesamowit? rezerw? pracy, ale je?li nie usun? toksyn, mamy du?y k?opot)

-w?troba ( odtruwanie i regeneracja w?troby mo?e trwa? nawet 2 lata)

-skra ( cz?sto zapach potu wskazuje na samooczyszczanie z toksyn i zanieczyszcze?, ale jest to proces powolny)

Ju? wiemy doskonale, ?e zdrowie, to nie ilo?? przyjmowanych lekw,

zdrowie to profilaktyka, ruch na ?wie?ym powietrzu, oczyszczanie organizmu, odpowiednia dieta i suplementacja w miar? potrzeb.

Spraw zwi?zanych z naszym zdrowiem nie mo?emy ? delegowa?? nikomu,

nasze zdrowie zale?y od nas samych.

Nasze zdecydowane profilaktyczne dzia?ania spowoduj?, ?e nasz organizm odp?aci si? nam dobrym samopoczuciem i pogod? ducha, dobr? kondycja na d?ugie lata.

Suplementy diety, dodatki ?ywieniowe zawsze b?d? naszymi sprzymierze?cami w tym wa?nym dzia?aniu.


Zadzwo? tel: 724200030

Napisz: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Zdrowie na pierwszym miejscu PDF Drukuj Email
niedziela, 30 października 2011 23:15

Dzisiaj nie trzeba ju? nikogo przekonywa? o konieczno?ci stosowania suplementw,

Nasza ?ywno?? cz?sto nie zawiera wszystkich potrzebnych organizmowi sk?adnikw,

W naszej ?ywno?ci wyst?puj? nagminnie substancje szkodliwe dla naszego organizmu-

- sztuczne barwniki, ulepszacze, spulchniacze, zanieczyszczenia i konserwanty.

Przemys? spo?ywczy bardziej my?li o przed?u?eniu daty wa?no?ci produktw ni? o naszym zdrowiu.

Niedoskona?a ?ywno?? powoduje, ?e nasz system odporno?ci jest s?aby, ?e podatni jeste?my

na infekcje i na zwi?kszenie wagi naszego cia?a, na zaburzenia pracy uk?adu trawiennego, odczuwamy notoryczne przem?czenie.

Ka?dy z nas przyk?ada du?? wag? do przygotowywanych posi?kw, ale czy wiemy gdzie ros?y przygotowywane przez nas warzywa i owoce? Z jakiej hodowli pochodzi kupowane przez nas mi?so i jajka? Z jakich produktw przygotowano chleb? Ile zb?dnych sk?adnikw znajduje si? w spo?ywanej przez nas ?ywno?ci?

Czy znamy produkty oczyszczaj?ce nasz organizm?

Ile jest takich produktw na naszym rynku?

Gdzie kupi? produkty oczyszczaj?ce nasz organizm?

Zadzwo? tel: 724200030

Napisz: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama