Kategorie Produktw

Nasze Produkty

101.00 z?


112.00 z?


50.00 z?


280.00 z?


78.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
Magnesy przeciwko rakowi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
piątek, 24 maja 2013 19:25

Naukowcy francuscy z instytutu Institut Laue-Langevin (ILL) w Grenoble pracuj? w?a?nie nad lekiem, ktry pozwoli lepiej namierza? komrki nowotworowe i oszcz?dza? komrki zdrowe. Sekretem tego leku maj? by? magnesy.

By? mo?e ju? za dziesi?? lat b?dziemy mieli do dyspozycji medykamenty, ktre pozwol? lepiej zwalcza? raka - mwi? naukowcy z Institut Laue-Langevin.

Pracujemy teraz nad magnetycznym lekarstwem w p?ynie, ktre nie b?dzie uszkadza? zdrowych komrek organizmu. Poniewa? aktualne terapie, takie jak chemioterapia oraz radioterapia atakuj? nie tylko komrki nowotworowe, ale tak?e te zdrowe.

Badania s? dopiero w powijakach, a naukowcy oceniaj?, i? pierwsze prby b?dzie mo?na przeprowadzi? najwcze?niej za dwa lata.

Zwi?zek magnetyczny w badaniach molekularnych jest u?ywany dopiero od niedawna. Badacze z jednego z uniwersytetw brytyjskich ostatnio opracowali myd?o z dodatkiem jonw ?elaza, ktre sprawiaj?, ?e produkt ten jest wra?liwy na pole magnetyczne.

Myd?o magnetyczne mo?e znale?? zastosowanie przede wszystkim w walce z wyciekami ropy naftowej: magnes pozwoli na odzyskanie rozpuszczalnika oraz zanieczyszcze?, ktre przechwyci w wodzie.

Opieraj?c si? na pomy?le brytyjskich wynalazcw, badacze z Grenoble, specjalizuj?cy si? w neutronach, postanowili stworzy? magnetyczne lekarstwo.

Oczywi?cie, prace te daj? now? nadziej? milionom chorych na ca?ym ?wiecie, nale?y jednak pozosta? ostro?nym i cierpliwym. Opracowanie takiego leku, przetestowanie go najpierw na zwierz?tach, a nast?pnie w badaniach na ludziach, a tak?e ca?a procedura wprowadzenia nowego ?rodka na rynek, to wszystko potrwa na pewno jeszcze wiele lat.

?rd?o: pastylka.pl

Poprawiony: sobota, 25 maja 2013 09:43
 
Witamina C to wi?cej ni? tylko odpornos? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
niedziela, 10 lutego 2013 13:52

Witamina C jest nazywana ?witamin? na wszystko?. Jest niezb?dna, by organizm funkcjonowa? prawid?owo. Ogromn? zalet? witaminy C jest jej powszechne wyst?powanie, dlatego nietrudno zaspokoi? dzienne zapotrzebowanie na ten zwi?zek. Najbardziej znan? funkcj?, jak? pe?ni witamina C, jest wzmacnianie odporno?ci organizmu. Jednak kwas askorbinowy to du?o wi?cej ni? tylko odporno??.Bakterie ju? niegro?ne

Powszechnie wiadomo, ?e witamina C wzmacnia system odporno?ciowyorganizmu. Jej dzia?anie nie polega jednak na bezpo?redniej walce z bakteriami, lecz wp?ywa na wzrost i sprawno?? komrek odporno?ciowych typu T i B. Dopiero te komrki walcz? i niszcz? niebezpieczne mikroorganizmy. Dodatkowo witamina Cuszczelnia i wzmacnia naczynia krwiono?ne, dzi?ki czemu wirusom trudniej jest dosta? si? i zaatakowa? organizm.

Witamina urody

Witamina C pozwala zachowa? pi?kny, m?ody wygl?d skry, poniewa? uczestniczy w tworzeniukolagenu. Kolagen to bia?ko znajduj?ce si? w skrze, naczyniach krwiono?nych, mi??niach, a tak?e w rogwce oka i wielu innych miejscach w organizmie. Dzi?ki jego obecno?cizranienia ?atwiej si? goj? a z?amania szybciej si? zrastaj?. Dodatkowo witamina C wzmacnia naczynia krwiono?ne, co zapobiega ?atwemu tworzeniu si?si?cw, krwotokw czy krwawie? dzi?se?.

Witamina C pomaga przy wch?anianiu ?elaza. Zwi?ksza jego przyswajalno??, co po?rednio mo?e uchroni? przed wyst?pieniem anemii. Dodatkowo witamina C zwi?ksza przyswajalno?? ?elaza niehemowego. ?elazo niehemowe wyst?puje w produktach ro?linnych, jest s?abo wykorzystywane przez organizm. Z tego powodu u osb stosuj?cych diet? wegetaria?sk? cz?sto diagnozuje si? anemi?.Anemia pokonana

Pomocny antyoksydant

Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, czyli neutralizujewolne rodniki uszkadzaj?ce komrki naszego cia?a. Hamuje utlenianie ?z?ego? cholesterolu LDL, utrudnia powstawanie szkodliwych produktw tej reakcji, a co za tym idzie, chroni serce i uk?ad krwiono?ny, np. przed zmianami mia?d?ycowymi. Witamina C ma zdolno?? neutralizowania tworz?cych si? w przewodzie pokarmowym szkodliwych nitrozoamin, ktre odpowiadaj? za powstawanienowotworu ?o??dka. Tym samym witamina C wykazuje dzia?anie antykancerogenne (antynowotworowe).

?rd?o: zdrowe-zywienie.wieszjak.pl

Poprawiony: niedziela, 10 marca 2013 13:46
 
Papryka zabija raka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
niedziela, 10 lutego 2013 13:46


Kapsaicyna, pikantny sk?adnik papryki, niszczy komrki nowotworowe, dzia?aj?c na ich mitochondria - informuje pismo "Biochemical and Biophysical Research Communications".

Jak wykazali naukowcy z Nottingham University, kapsaicyna pobudza komrki nowotworowe do samozniszczenia (apoptozy), atakuj?c ich mitochondria, ktre odpowiadaj? za wytwarzanie energii. Tak?e inne spokrewnione z kapsaicyn? zwi?zki - tak zwane wanilloidy - potrafi? specyficznie wi?za? si? z komrkami nowotworowymi, nie uszkadzaj?c zdrowych.

Zdaniem autorw bada? odmienno?? mitochondriw to "pi?ta Achillesowa" wszystkich nowotworw, a wi?c lek, ktry dzia?a?by tylko na nie, mg?by by? skuteczny i uniwersalny w terapii nowotworw. Poniewa? powszechne spo?ycie papryki wykaza?o wzgl?dn? nieszkodliwo?? kapsaicyny, badania kliniczne nad jej zastosowaniem w leczeniu nie powinny by? kosztowne ani d?ugotrwa?e - cho? nie wiadomo, na ile wyniki uzyskane w laboratorium potwierdz? si? w warunkach klinicznych u pacjentw Odpowiedzialna za ostry smak papryki kapsaicyna pobudza komrki nerwowe dok?adnie w ten sam sposb, co rzeczywiste uszkodzenia tkanek na skutek urazu mechanicznego lub poparzenia. Ju? wcze?niej substancja znalaz?a liczne zastosowania - na przyk?ad jako obronny aerozol ("gaz pieprzowy") czy gaz ?zawi?cy stosowany podczas zamieszek, a tak?e jako sk?adnik wyj?tkowo nieprzyjemnej w smaku farby chroni?cej kad?uby statkw przed obrastaniem skorupiakami.

W medycynie stosuje si? j? jako ?rodek pobudzaj?cy apetyt oraz - paradoksalnie - do ?agodzenia blw, na przyk?ad reumatycznych. Przewlek?y kontakt z kapsaicyn? znieczula bowiem zako?czenia nerwowe.

?rd?o: ostrakuchnia.pl

Poprawiony: niedziela, 10 lutego 2013 13:48
 
Suplementy diety.... PDF Drukuj Email
sobota, 09 lutego 2013 18:47

Kiedy ju? kto? decyduje si? na u?ycie dowolnej diety, z pewno?ci? bardzo zale?y mu, aby by?a ona jak najskuteczniejsza, za? jej dzia?anie pozostawi?o po sobie d?ugotrwa?y ?lad w jego organizmie. Jednym ze sposobw na zwi?kszenie i wzmocnienie tego dzia?ania jest zastosowanie Suplementw diety,
ktre w r?nych formach dost?pne s? na rynku. Krtko mwi?c, suplement jest to sk?adnik diety, stanowi?cy jej uzupe?nienie i pozwalaj?cy na uzyskanie jeszcze wi?kszych i lepszych efektw z jej stosowania. Ich u?ywanie mo?e przynie?? bardzo dobre wyniki,trzeba jednak pami?ta?, ?e niew?a?ciwie u?yte mog? oddzia?ywa? negatywnie na nasz organizm.
Wielu ludzi stosuje je w szkodliwych ilo?ciach s?dz?c przy tym, ?e to jeszcze bardziej zwi?kszy ich dzia?anie.....
Suplementy diety powinny by? stosowane z rozwag? i ostro?no?ci?, to wtedy bardzo nam pomog? ,a nie zaszkodz? w naszym leczeniu i profilaktyce.

Cierpisz na jakie? schorzenia -wspom? organizm ,aby? z wakacyjnego wypoczynku skorzysta? w ca?ej pe?ni!

Zapraszam do wsp?pracy lub zakupw w Korporacji Starlife i ch?tnie nawi??? kontakt z osobami dbaj?cymi o swoje zdrowie

poprzez dobre od?ywianie i suplementacj?!!!

Zakup produktw-TEL; 602 395 877 Lub e'mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


ZaPRaSzam do ZaKupw....

Poprawiony: sobota, 09 lutego 2013 18:49
 
Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
sobota, 15 grudnia 2012 13:00

Najserdeczniejsze ?yczenia: Cudownych ?wi?t Bo?ego Narodzenia
Rodzinnego ciep?a i wielkiej rado?ci, Pod ?yw? choink? za? du?o
prezentw, A w Waszych pi?knych duszach wiele sentymentw. ?wi?t
daj?cych rado?? i odpoczynek, oraz nadziej? na Nowy Rok, ?eby by?
jeszcze lepszy ni? ten, co w?a?nie mija. Tobie i ca?ej Twojej rodzinie z
Powa?aniem ?yczy

Zdrowe-zycie.vot.pl

Poprawiony: sobota, 15 grudnia 2012 13:53
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama