Kategorie Produktw

Nasze Produkty

200.00 z?


56.00 z?


78.00 z?


134.00 z?


78.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
Aspiryna chroni przed rakiem jelita grubego PDF Drukuj Email
środa, 18 września 2013 13:37

Pierwsze wzmianki o tym, ?e aspiryna mo?e mie? dzia?anie przeciwnowotworowe, pojawi?y si? w literaturze naukowej ju? ponad 20 lat temu. Wiele p?niejszych prac potwierdza?o te przypuszczenia, jednak rzadko by?y to badania oparte na obserwacjach wieloletnich.

Zesp? naukowcw z Harvard Medical School w Bostonie przeanalizowa? ostatnio dane prawie 40 tys. kobiet w wieku powy?ej 44 lat, ktre bra?y udzia? w badaniu Women?s Health Study (WHS).


Badanie WHS trwa?o od 1994 do 2004 r. Uczestniczki przydzielono losowo do jednej z dwch grup. Kobiety w grupie 1. co drugi dzie? przyjmowa?y 100 mg aspiryny, natomiast w grupie 2. ? identycznie wygl?daj?ce placebo.
Przez ca?y okres trwania badania, uczestniczki zobowi?zane by?y do wype?niania (co 6?12 miesi?cy) obszernej ankiety dotycz?cej m.in. przestrzegania re?imu przyjmowania leku, dzia?a? niepo??danych oraz wyst?powania czynnikw ryzyka chorb uk?adu kr??enia i nowotworw.
W czasie 10 lat trwania badania na nowotwory zachorowa?o 5071 uczestniczek (2070 na raka piersi, 451 na raka jelita, 431 na raka p?uc).

Okaza?o si?, ?e przyjmowanie 100 mg aspiryny co drugi dzie? nie zwi?ksza ryzyka wyst?pienia raka p?uc i raka piersi ? w obu badanych grupach by?o ono jednakowe.
W grupie przyjmuj?cej aspiryn? zaobserwowano natomiast ni?sze (o 20 proc.) ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, pomimo wi?kszego (o 14 proc.) wyst?powania krwawie? z przewodu pokarmowego oraz wrzodow trawiennych (o 17 proc.).


?rd?o: Ann Intern Med.
Tekst: Tomasz Kobosz

 
Zdrowa dieta zwi?zana z ni?szym ryzykiem raka trzustki PDF Drukuj Email
środa, 18 września 2013 13:28
Osoby, ktre zdrowo si? od?ywiaj?, s? mniej nara?one na raka trzustki ? wynika z pracy, ktr? publikuje pismo "Journal of the National Cancer Institute".

Naukowcy pod kierunkiem dr Hannah Arem z National Institutes of Health w Bethesda (Maryland, USA) doszli do takich wnioskw po przeanalizowaniu danych zebranych w?rd ponad 500 tys. osb w wieku 50-71 lat. Wszyscy wype?niali kwestionariusze dotycz?ce cz?sto?ci spo?ywania r?nych pokarmw. Odnosz?c te informacje do tzw. Zalece? dietetycznych dla Amerykanw z 2005 r. (2005 Dietary Guidelines for Americans), opracowanych przez Departament Zdrowia i Opieki Spo?ecznej Stanw Zjednoczonych, badacze przyznali ka?dej osobie punkty za diete.

Rekomendacje te s? opracowywane na bazie dowodw naukowych i maj? s?u?y? promowaniu zdrowego od?ywiania i aktywno?ci fizycznej, jak najlepszych sposobw na zapobieganie r?nym schorzeniom, w tym chorobom uk?adu kr??enia, nadci?nieniu t?tniczemu, osteoporozie i innym. W skrcie zalecaj? one spo?ywanie jak najbardziej urozmaiconych produktw ?ywno?ciowych, z naciskiem na ograniczenie konsumpcji nasyconych kwasw t?uszczowych (g?wnie t?uszcze zwierz?ce), cholesterolu i t?uszczw trans (z utwardzanych t?uszczw ro?linnych, jak margaryny i mas?o ro?linne; t?uszcze te s? wykorzystywane w przemy?le spo?ywczym przy produkcji s?odyczy, chipsw i innej przetworzonej ?ywno?ci), cukrw prostych, soli oraz alkoholu.

W okresie bada? zdiagnozowano blisko 2,4 tys. nowych zachorowa? na raka trzustki.

Jak obliczyli naukowcy, osoby, ktre uzyska?y najwi?cej punktw za zdrowe od?ywianie, mia?y o 15 proc. ni?sze ryzyko zachorowania na ten nowotwr z?o?liwy w porwnaniu z tymi, ktrzy mieli najni?sz? punktacj?.

Zale?no?? by?a silniejsza dla panw z nadwag? lub oty?o?ci? ni? dla m??czyzn o wadze prawid?owej, ale w przypadku kobiet masa cia?a nie mia?a wp?ywu na wyniki.

Zdaniem autorw pracy badania te wspieraj? hipotez?, ?e dieta dobrej jako?ci mo?e odgrywa? rol? w redukcji ryzyka raka trzustki. Niezb?dne s? jednak dalsze badania, ktre pozwol? to zweryfikowa?.

Naukowcy podkre?laj?, ?e uwzgl?dnili w analizie znane czynniki ryzyka raka trzustki, jak palenie papierosw i cukrzyca, ale nie zebrali danych na temat wszystkich wska?nikw zdrowotnych, ktre mog?y wp?yn?? na obni?enie prawdopodobie?stwa zachorowania na ten nowotwr.
Rak trzustki jest uwa?any za jeden z najgro?niejszych nowotworw z?o?liwych, g?wnie dlatego ?e d?ugo nie daje objaww i jest bardzo cz?sto wykrywany w zaawansowanych stadiach rozwoju, gdy mo?liwo?ci skutecznej terapii s? niewielkie. Szacuje si?, ?e nieca?e 5 proc. chorych na raka trzustki prze?ywa pi?? lat od diagnozy (jest to popularna miara skutecznosci leczenia nowotworw).
Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworw, w Polsce w 2010 r. na raka trzustki zachorowa?o ponad 3,2 tys. osb i odnotowano ponad 4,5 tys. zgonw z jego powodu. Eksperci podkre?laj?, ?e te rozbie?no?ci mog? wynika? np. z tego, ?e w niektrych regionach wyst?powanie r?nych nowotworw jest niedoszacowane. (PAP)

 
W?a?ciwo?ci antynowotworowe soku z pomara?czy PDF Drukuj Email
środa, 18 września 2013 12:59
Sok pomara?czowy wspomaga zapobieganie i leczenie wielu postaci raka, lecz w zbyt du?ych ilo?ciach mo?e wykazywa? dzia?anie toksyczne - wyniki analizy dost?pnych bada? prezentuje magazyn "Nutrition and Cancer".

Dzi?ki zawarto?ci przeciwutleniaj?cych flawonoidw (np. hesperydyny lub naringeniny), sok z pomara?czy wywiera pozytywny wp?yw na leczenie nowotworw. Napj z cytrusw posiada w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe oraz wspomaga proces przyswajania lekw. Wywo?uje tak?e efekty antymutagenne, antygenotoksyczne, cytoprotekcyjne.

Udowodniono, ?e picie soku pomara?czowego zmniejsza ryzyko bia?aczki u dzieci i ma dzia?anie chemoprewencyjne w przypadku raka sutka, w?troby i jelita grubego.

"Sok pomara?czowy jest zwi?zany z chemoprewencj? na wczesnym etapie choroby nowotworowej" - mwi? badacze.

Jednak naukowcy podkre?laj?, ?e zbyt du?e ilo?ci spo?ycia soku pomara?czowego mog? by? niekorzystne dla zdrowia i powodowa? hiperkaliemi? (podwy?szony poziom potasu we krwi). Na szkodliwe dzia?anie soku nara?one s? w szczeglno?ci dzieci, osoby z nadci?nieniem, cukrzyc? oraz upo?ledzon? czynno?ci? nerek. (PAP)

 
Zdrowy tryb ?ycia mo?e cofa? zegar biologiczny PDF Drukuj Email
środa, 18 września 2013 12:49
Aktywno?? fizyczna, dieta wegetaria?ska i medytacja mog? odwrci? proces starzenia na poziomie komrkowym ? informuje pismo "Lancet Oncology".

Zesp? prof. Deana Ornisha z University of California obserwowa? grup? 35 m??czyzn z rakiem prostaty. Ci z nich, ktrzy zmienili tryb ?ycia na zdrowszy mieli komrki wyra?nie m?odsze pod wzgl?dem genetycznym.

U 10 m??czyzn, ktrzy przeszli na wegetarianizm, systematycznie ?wiczyli oraz zwalczali stres dzi?ki medytacji i jodze zaobserwowano widoczne zmiany w komrkach. Chodzi o telomery ? rodzaj ?skuwek?, zabezpieczaj?cych ko?ce chromosomw. Telomery zapobiegaj? utracie informacji genetycznej podczas podzia?u komrek. Z wiekiem si? one skracaj?, a gdy zanikn?, komrka w ko?cu przestaje si? dzieli? i obumiera.


Zwi?zek pomi?dzy krtszymi telomerami a podwy?szonym ryzykiem zachorowania stwierdzono mi?dzy innymi w przypadku chorb serca oraz rozmaitych nowotworw. Niedawne badania wykaza?y rwnie?, ?e siedz?cy tryb ?ycia przyspiesza starzenie si? komrek, co przejawia si? skracaniem telomerw.

Dotychczas przewa?a? pogl?d, ?e skracanie si? telomerw to proces nieodwracalny. Jednak badania Ornisha i jego kolegw sugeruj?, ?e odpowiednie post?powanie pozwala telomery wyd?u?y? ? po pi?ciu latach ?wicze?, diety i medytacji by?y o 10 proc. d?u?sze ni? na pocz?tku badania. U pozosta?ych 25 m??czyzn, ktrzy nie zmienili swojego trybu ?ycia telomery skrci?y si? o 3 proc.

Inni eksperci uwa?aj? co prawda prac? zamieszczon? przez ?Lancet Oncology? za intryguj?c?, jednak ich zadaniem zbyt wcze?nie jeszcze na wyci?ganie wnioskw ? potrzebne s? badania na wi?ksz? skal?. (PAP)

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
sobota, 20 lipca 2013 15:36

Blisko 2 tys. pracownikw elektrowni atomowej Fukushima I, zniszczonej przez trz?sienie ziemi i tsunami w marcu 2011 roku nara?onych jest na zwi?kszone ryzyko zachorowania na raka tarczycy - poinformowa?a firma Tepco, operator Fukushimy.


Wed?ug Tepco (Tokyo Electric Power Company) 1973 osoby, czyli prawie 10 proc. za?ogi uszkodzonej si?owni atomowej nara?onych zosta?o na du?e dawki promieniowania, przekraczaj?ce 100 milisiwertw.

Uwa?a si? powszechnie, ?e napromieniowanie powy?ej takiej dawki zwi?ksza ryzyko zachorowania na raka.

Mi?dzynarodowa norma dla osb nienara?onych zawodowo na promieniowanie wynosi 1 milisiwert rocznie; dawka przewidziana dla osb zawodowo nara?onych na promieniowanie to 20 milisiwertw rocznie.

Firma Tepco przyzna?a w lipcu, ?e po dokonaniu rewizji kryteriw oceny stopnia nara?enia na szkodliwe promieniowanie uzna?a, ?e grupa pracownikw Fukushimy mo?e by? zagro?ona rakiem tarczycy.

Japo?skie ministerstwo zdrowia skrytykowa?o wcze?niej Tepco za przyj?te poprzednio przez ni? kryteria oceny ekspozycji na promieniowanie i za??da?o ich rewizji.

Tepco poinformowa?o, ?e osoby nara?one na zachorowanie na raka zosta?y ju? obj?te programem opieki medycznej, ktry obejmuje mi?dzy innymi regularne badania tarczycy.

11 marca 2011 roku w wyniku trz?sienia ziemi o sile 9 w skali Richtera i gigantycznej fali tsunami w elektrowni Fukushima I nast?pi?a awaria systemw ch?odzenia i dosz?o do stopienia si? pr?tw paliwowych. Awaria spowodowa?a znaczn? emisj? substancji promieniotwrczych; by?a to najwi?ksza awaria nuklearna od wybuchu reaktora w elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku.

?rd?o: rp.pl

Poprawiony: środa, 18 września 2013 13:09
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama